backНазад к 3/2016
General and Professional Education
3/2016 pp. 66-72

pdf Полный текст в pdf

Аннотация

Providing employment for people with disabilities is one of the most important strategic aims of every country. Polish rates of employment of disabled are much lower (14.8%) than in European Countries with the highest rate: Austria – 67.17%, Sweden - 62%. For the diagnosis of problems and determinants of the employment of people with disabilities and work out mechanisms for better inclusion of them in labour market there was established International Cooperation Platform - a network of partners from Poland, Germany and France working for the benefit of the employment of people with disabilities. The first part of article presents results of comparative research on problems on labour market of disabled conducted among employers, people with disabilities and representatives of schools responsible for the education of people with disabilities. The second part of article highlights model of cooperation in International Cooperation Platform, whose members include: employers, people with disabilities, the educational system subjects responsible for the education of people with disabilities, District Labour Offices, legislators, foundations supporting people with disabilities.

Ключевые слова

disabled pupils, education system, vocational advisory system, labor market

Библиографический список

1. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2012 r., Kwartalna informacja o rynku pracy, GUS, Warszawa 2013.

2. Frączek, P., Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Polityka Społeczna, 11-12, 2003., pp. 10-14.

3. Giermanowska, E. (red.), Młodzi niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

4. Grzonka, L., Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. Hozer, J. (red.), Analiza udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

6. Jachimczak, B., Education at a Higher Level in Life Plans of Schoolchildren with Disability who Complete Their Education at a Vocational Level, The New Educational Review, 27, 2012, pp. 316-324.

7. Jaworski, J., Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego: ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.

8. Karpiuk, M., Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych w prawie polskim, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 2009, pp. 19-39.

9. Kirenko, J., Sarzyńska, E., Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, UMCS, Lublin 2010.

10. Kokot, K., Determinanty samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo w latach 1945-2001 w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

11. Kukla, D., Duda, W., Czerw-Bajer, M., Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego. Wyd. Difin S.A., Warszawa 2011.

12. Nowak, A., Counteracting Social Exclusion of Disabled Women in the Opinions and Assessments of Expert Milieus, The New Educational Review, 27, 2012, pp. 55-63

13. Pradela, A., Wilińska, A., Kaźmierczak, J., Kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy na terenie Gliwic. Analiza, Diagnoza, Rekomendacje. Raport z badań, GOM, Gliwice 2012.

14. Pradela, A., System of Vocational Education in Poland - Ways of Evaluation, The New Educational Review, 32, 2013, pp. 151-161.

15. Report on the empolyment of disabled people in European countries – Austria, http://www.disability-europe.net/theme/employment (acces 2.12.2016).

16. Report on the empolyment of disabled people in European countries – Sweden, http://www.disability-europe.net/theme/employment (acces 2.12.2016).

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489).

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490).

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487).

20. Ustawa 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.).

21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze zm. (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776).

22. Wolan-Nowakowska, M. (red.), Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych: ku możliwościom przeciw ograniczeniom, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2009.