backНазад к 1/2016
General and Professional Education
1/2016 pp. 46-52

pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The recent advances in IT and technology are forcing changes in the approach to educating society. In the 20th century, LifeLong Learning was understood as educating adults in order to improve their occupational qualifications. LifeLong Learning allows the needs of the present-day world to be addressed through providing the individual with education at every stage of his/her life and in various forms. The search for a new model of teaching architecture is a challenge. The extent, to which the new method has been successful, can be verified in practice. This paper discusses selected forms of child and youth education which are consistent with the idea of LifeLong Learning.

Ключевые слова

LifeLong Learning, LLL idea, education in architecture, architecture, spatial design

Библиографический список

1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji (2010), KOM(2010) 2020, Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010, wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp 30.01.2016).

2. Grotowska-Leder, J., Rzecz o kształceniu dorosłych. Lifelong learning w Polsce w perspektywie unii europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 50, 2014.

3. Lilelong Learning – niedoceniana w Polsce droga do społeczeństwa wiedzy; http://www.kadry.abc. com.pl/czytaj/-/artykul/lifelong-learning-niedoceniana-w-polsce-droga-do-poleczenstwa-wiedzy, (dostęp 25.01.2016).

4. Perspektywa uczenia się przez całe życie. Załącznik do Uchwały, Warszawa 2013.

5. Polska polityka architektoniczna. Polityka jakości, krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury, Warszawa 2011.

6. Szolginia, W., Architektura i budownictwo. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, WNT, Warszawa 1991.

7. Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, https://www.slaskie.pl/STRATEGIA/ strat_L.pdf (dostęp 30.03.2016).