backНазад к 1/2016
General and Professional Education
1/2016 pp. 16-25

Agresja w cyberprzestrzeni jako nowe ryzykowne zachowanie młodzieży


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The life of a modern man is strictly related with the more and more frequent and wider use of a variety of technological and technical innovations. The so-called „new media” (computers, internet, mobiles, smart phones, tablets) have deeply affected the present world. Internet is a medium, of which the dynamic development and potential can be used mainly by young people. It is an inseparable part of their social life, everyday activities and entertainment. Phenomenon of the Internet consists in the fact, that from the social point of view, it is currently something more than only the communication technology. However, apart from the unquestionable advantages of the new technologies, we should also be aware of some serious risks created by them. The most dangerous ones seem to be electronic aggression and cyberbullyng - online accusing, harassing, teasing and mocking in order to deliberately harm a person. Both affect and abuse children and teenagers. This article focuses on engagement of young people in online risky behaviours. Article presents researches that concerns risky behaviours of secondary school students in the cyberspace. It has been limited to situations in which the violators or victims of an activity in cyberspace are secondary school students who participated in the research.

Ключевые слова

risky behaviours, cyberspace, adolescents, aggression in cyberspace, cyberbullyng

Библиографический список

1. Prensky, M., Digital Natives, Digital Immi­grants. [w:] On the Horizon, MCB Univer­city Press, 2001,vol 9, nr 5, s. 1-2.

2. Tapscott, D., Cyfrowa dorosłość. Jak poko­lenie sieci zmienia nasz świat, Wyd. Akademickie i profesjonalne. Warszawa 2010.

3. Bell, D., An Introduction to Cyberkultures, Routledge, London and New York 2001.

4. Bednarek, J., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad człowiekiem w cyberprzestrzeni, [w:]  red. Bednarek, J., Andrzejewska, A., Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009.

5. Mobile i digital w Polsce i na świecie w 2016 r. https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016/ (dostęp 3.01.2016).

6. McLuhan, M., Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

7. GUS, Mały rocznik statystyczny Polski, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.

8. GUS, Mały rocznik statystyczny Polski, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.

9. GUS, Mały rocznik statystyczny Polski, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.

10. Kirwil, L., Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids On-line II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców. SWPS – EU Kids Online - PL ,Warszawa 2011.

11. Ogonowska, A., Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystywaniu mediów, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014.

12. Pyżalski, J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe zachowania ryzykowne młodzieży, Impuls, Kraków 2012.

13. Makaruk, K.,Wójcik, S., EU NET - Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce i Europie, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2012.

14. Kazdin, A.,E.,  Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. programy profilaktyczne i lecznicze, Nowiny Psychologiczne, nr 2, 1996, s. 39-74.

15. Pyżalski, J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Sopot 2011.

16. David-Ferdon, C., Feldman Herz, M., Electronic media, violence, and adolescents: an emerging public health problem, Journal of Adolescent Health, nr 41, 2007, s.1-5.

17. Ybarra, M.L., Diener-West, M., Leaf, P.J., Examining the overlap in internet harassment and school bullying: implications for school intervention, Journal of Adolescents Heath, nr 41, 2007, s. 42-50.

18. Kowalski, R.M., Limber, S.P., Agatston, P.W., Cyberprzemoc wsród dzieci i młodzieży, Wyd. UJ, Kraków 2010.

19. Suler, J., The online disinhibition effect, Cyberpsychology and Behaviour, nr 7, 2004, s. 321–326.

20. Włodarczyk, J., Zagrożenia związanie z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 12(1), 2014, s.49–68.

21. Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne Badanie gemius AdHoc dla Fundacji Dzieci Niczyje Warszawa, 2 lutego 2007 r. http://pliki.gemius.pl/Raporty/2007/Gemius_SA_2007.02_gAH_ Przemoc_ rowiesnicza. pdf, (dostęp 5.01.2016).

22. Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Kraus, L., The 2007 ESPAD Report, Stockholm 2009.

23. Ostaszewski, K., Rustecka-Krawczyk, A., Wójcik, M., Czynniki chroniące ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I-III, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2011.