backНазад к 4/2015
General and Professional Education
4/2015 pp. 75-84

Koncepcja lifelong learning z perspektywy gerontologicznej. Polska na tle Europy


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The Lifelong learning is a concept that in recent decades has gained a lot of publicity and the consequent increasing importance, both social and economic. The Lifelong learning is attributed to the creation of incentives conducive to active, productive aging in better health and psychophysical condition. In addition to the social benefits also should be noted as the potential economic profit of the lifelong education. This study analyzes the issue of the relationship between the educational and the economic activity, given that the lifelong learning may be a factor favoring greater professional activation. The investigations carried out by referring to a mature age labor resources group, treated in this study as the population aged 45+. In order to verify the thesis, the situation in Poland compared to the rest of Europe in the context of the formation of the adults participation rate in the lifelong learning was analyzed.

Ключевые слова

elderly education, lifelong learning, professional activity, labor resources

Библиографический список

1. Czapiński, J, Panek, T., (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, MPiPS, CRZL, Warszawa 2014,

2. Domański, S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993,

3. Eurostat, online: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_ statistics/pl (dostęp 30.08.2015)

4. Golinowska, S., Kocot, E., Spójność społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

5. Grotowska-Leder, J., Rzecz o kształceniu dorosłych. Life long learning w Polsce w perspektywie Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica,50, 2014, s. 121.

6. Hessel, R., Active ageing in a greying society: training for all ages, European journal of vocational training, No 45 – 2008/3, s. 144.

7. Janc, K., Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce – przykład zastosowania regresji przestrzennej, [w:] Brezdeń P., Grykień S. (red.) Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. IX, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007, s. 87-98.

8. Kowalska-Dubas, E., Lifelong learning – aktualizowanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji [w:] Kryńska E., Szukalski P. (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 59-70.

9. Kryńska E. (red.), Instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników, IPiSS, Warszawa 2013.

10. Kształcenie dorosłych 2011, GUS, Warszawa 2013.

11. Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, Commission of the European Communities, COM(2001) 678 final, Brussels 2001, s. 9, online: http://eur-lex.europa.eu /LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF (access 15.08.2015).

12. Miś, W., Dylematy rozwoju kapitału ludzkiego, Przedsiębiorstwo przyszłości, nr 1(18)/2014, s. 28-41.

13. Modrzyński, P., Szkolenie zawodowe bezrobotnych i biernych zawodowo [w:] Wiśniewski, Z., (red.), Determinanty aktywizacji zawodowej ludzi starszych, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2009.

14. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r., Warszawa 2013.

15. Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań, PBS DGA sp. z o.o., Sopot 2011, s. 5, online: http://www.50pluspomorze.pl /repository/files/Raport_innowacyjny_50pluspomorze.pdf (dostęp 30.08.2015).

16. Skawińska, E., Użyteczność modeli w diagnozowaniu kapitału społecznego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5/2011, s. 14-27.

17. Skubiak, B., Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy. Implikacje dla Polski, Studia Ekonomiczne, Tom 129, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 196, online: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/21_B.Skubiak_Edukacja_jako_czynnik_ wspierajacy.pdf (dostęp 05.09.2015).

18. Spytek-Bandurska, G., Aktywizacja zawodowa osób w fazie później dojrzałości i starszych w Polsce, Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje,  Tom 17, Zeszyt 7, 2012 r.

19. Szczucka, A., Turek, K., Worek, B., Kształcenie przez całe życie, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa 2012.

20. Szczucka, A., Turek, K., Worek, B., Kształcenie przez całe życie, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa 2013.

21. Szczucka, A., Turek, K., Worek, B., Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa 2014.

22. Turek, K., Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli [w:] Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, PARP, Warszawa 2012.

23. Urbaniak, B., Wyzwania wobec edukacji starszych pracowników w Polsce, [w:] Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź 2008.