backНазад к 2/2015
General and Professional Education
2/2015 pp. 28-33

Skuteczna komunikacja interpersonalna. Asertywne wyrażanie krytyki jako praktyczna forma efektywnego komunikowania się


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The article is concentrated on effective interpersonal communication as one of the most important competencies necessary to function effectively in the social environment. The main issues raised in the work relate to what elements of the communication process influence its effectiveness, why in many cases we fail to communicate effectively and how to minimize the risk of interpreting the information contrary to the sender's intentions. The paper also discusses the assertive expression of criticism as an example of the practical use of the principles of effective communication.

Ключевые слова

interpersonal communication, expressing criticism, assertiveness, effective communication

Библиографический список

1. Augustynek A., Komunikacja interpersonalna, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php? level=425 (dostęp 17.IV.2015).

2. Bugajski M., Język w komunikowaniu. PWN, Warszawa 2006.

3. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Astrum, Wrocław 2008.

4. Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. PWN, Warszawa 2008.

5. Grice H.P., (1980) Logika a konwersacja, [w:] B. Stanosz (red.) Język w świetle nauki, Czytelnik, Warszawa1980.

6. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej. GWP, Gdansk 2003.

7. Hargie O., Saunders, C., Dickson, D., Social Skills in Interpersonal Communication. Routledge, London 1994.

8. Kaczmarek B., Rodzaje kodów komunikacyjnych, [w:] B. Kaczmarek i K. Markiewicz (red.) Komunikowanie się we współczesnym świecie. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

9. Król-Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera. PWE, Warszawa 2007.

10. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. PWN Warszawa 2007.

11. Newcomb T.M., An approach to the study of communicative acts. Psychological Review, 60(6)/1953, pp. 393-404.

12. Ong W.J., Fighting for Life: Context, sexuality, and consciusness. Ithaca, Cornell University Press 1981. 

13. Philpot J.S., The relative contribution to meaning of verbal and nonverbal channels of communication: A meta-analysis. Unpublished master’s thesis, University of Nebraska 1983.

14. Shannon C.E., Weaver W., The Mathematical Theory of Communication. Univ. Illinois Press 1949.

Stanton N., What do you mean – Communication? Macmillan Education Australia 1982.

Warner T., Communication skills for Information Systems. Financial Times Management 1995.