backНазад к 1/2015
General and Professional Education
1/2015 pp. 8-16

Preferowane przez nauczycieli formy i techniki kształcenia i samokształcenia w zakresie ICT (raport z badań)


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

This article presents a fragment of diagnostic and correlative research of quantitative and qualitative character, designed to establish teachers’ IT competence in the use of ICT tools and methods in the context of new technological trends and the accompanying civilizational changes. The issues considered look for answers to the questions defining the expectations of teachers as to the forms and techniques of education and self-education in order to broaden their knowledge and skills in the field of digital instruments implementation in educational practice. The conditions constructing the circumstances in which teachers take activities to further education and self-education in the field of ICT are highlighted.

Ключевые слова

teachers’ IT competence, use of ICT methods and tools, diagnostic and correlative research, education and self-education

Библиографический список

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce [trans. W. Betkiewicz et al.], PWN, Warszawa 2004.

2. Baron-Polańczyk E., Chmura czy silos? Nauczyciel wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.

3. Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, przeł. J. Michalak, Wyd. Naukowe GWP, Gdańsk 2004.

4. Dróżka W., Trangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe [in:] S. Palka (ed.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Wyd. Naukowe GWP, Gdańsk 2010.

5. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003.

6. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.

7. Gnitecki J., Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, Wyd. WSP, Zielona Góra 1996.

8. Gołębniak B.D., Nauczanie i uczenie się w klasie [in:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (eds), Pedagogika, vol. 2, PWN, Warszawa 2004.

9. Goźlińska E., Szlosek F., Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, ITE, Radom 1997.

10. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

11. Łapa A., Rola WDN w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i jakości pracy szkoły, http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PV0221 [dostęp 12.11.2014].

12. Melosik Z., Pedagogika postmodernizmu [in:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (eds), Pedagogika, vol. 1, PWN, Warszawa 2004.

13. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Wyd. „Impuls”, Kraków 2010.

14. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.

15. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.

16. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.

17. Program WDN, http://www.edukacja.edux.pl/p-1029-program-wdn.php [dostęp 12.11.2014].

18. Schön D.A., The Reflective Practicioner. How Professionals Think in Acton, Basic Books, New York 1987.

19. Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

20. Siemieniecki B., Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2010.

21. Survey of Schools: ICT in Education, Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools. Final Report. A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology, February 2013.

22. Szkudlarek T., Pedagogika krytyczna [in:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (eds), Pedagogika, vol. 1, PWN, Warszawa 2004.

23. Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Wyd. „Impuls”, Kraków 2009.

24. Wenta K., Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.