backНазад к 2/2014
General and Professional Education
2/2014 pp. 62-71

Efektywność komplesowo obudowanego wykładu problemowo - semiprogramowanego w szkole wyższej


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The search for an effective academic lecture led the author of this elaboration to the conception of an academic lecture new formula. It is a completely automated problematic, semi-programmed lecture. The value of this conception was experimentally analyzed. In this survey 180 students of Polish universities finally participated. As the result of the research proved, the completely enclosed problematic, semi-programmed fully automated lecture allows to obtain perfect knowledge and skills as well as skills to be used in conventional and unconventional situations. It can be said that it better prepares students to the future work, compared with the usual lecture. There is no doubt, that exploitation of the academic lecture new formula in educational process is more effective in every respect. Students of the experimental group obtained much better results in expanding the field of knowledge and skills to be used in conventional and unconventional situations compared with the results obtained by the control groups.

Ключевые слова

effectiveness, lecture, semi-programming

Библиографический список

1. Kubielski W.W., Wpływ odpowiednich form oceny i metod sprawdzania bieżących i końcowych rezultatów kształcenia na wartość tej oceny i obiektywną ocenę kształcenia, „Przegląd Humanistyczny”. Pedagogika. Politologia. Filologia. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2011, Nr 4, ss. 15-30; Kubielski W.W., Unowocześnienie procedury konstruowania i oceny kompleksowej obudowy dydaktycznej zajęć przeznaczonej dla studentów, „Zeszyty Naukowe SSW Stargaradinum”, Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum 2012, z.4, ss.113-126.

2. Kubielski W.W., Kompleksowo obudowany wykład problemowo - semiprogramowany w szkole wyższej. Comprehensively aided problematic semi-programmed lecture in higher education ”Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2013, Nr 7, s.15-i dalsze, Kubielski W.W., Procedura konstruowania i oceny obudowy dydaktycznej wykładu przeznaczonego dla studentów. The procedure for constructing evaluating learning aids for the student oriented lecture, ”Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2013, Nr 7, s. 33 i dalsze.

3. Samek A., Wykład, ale jaki? Maszynopis powielany INTERNET; Kotusiewicz A., Koć-Seniuch G., Nauczyciel akademicki, w refleksji nad własną praktyką edukacyjną, „ Wydawnictwo Akademickie ŻAK”, Warszawa 2008; Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, GWP Gdańsk 2010; Jaroszewski W., Próba nowej formy wykładu akademickiego, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1978 nr 4; Gagne S., Briggs R. L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa 1992.

4. Cronbach L. J., Coefficient alpha and the internal structure of tests, „Psychometrica” 1951 № 16; Cronbach L.J., Test validation, [w.] R.L. Thorndice (Ed), Educational Measurement, Washington DC, American Council of Education 1971; W.W. Kubielski., Podstawy pomiaru, konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego, Warszawa 2006, s.143.

5. Kubielski W.W., Podstawy pomiaru, konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego, Warszawa 2006, ss. 78 i dalsze.

6. Linert G.A., Verteilung Freie Methoden In der Biostatistik dargestellt au Beispielen aus der psychologischen, medizinischen Und biologischen Forschung, Main Meisenheim 1962; Kubielski W.W., Suchocka A.A., Statystyka dla pedagogów. Podstawowe pojęcia i techniki opracowywania wyników badań, Słupsk 2003, s. 185 i dalsze; Zieliński R., Tablice statystyczne, Warszawa 1972

7. Guilford J.P., Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Warszawa 1964; Brzeziński J., Stachowski R., Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych, Warszawa 1984, s. 418.