backНазад к 1/2013
General and Professional Education
1/2013 pp. 10-19

Motywacja w procesie kształcenia na odległość


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

In the Department of Media and Information Technologies of the University of Zielona Gora the work on the concept of multimedia educational modules is carried out. The modules are created for our Moodle e-learning software platform. The paper describes current research work and strategies for increasing student motivation to learn

Ключевые слова

motivation, E-learning, blended learning, multimedia, teaching and learning methods

Библиографический список

1. Arends R. I., Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa 2000.

2. Bruner J. S., W poszukiwaniu teorii nauczania. PIW, Warszawa 1974.

3. Doliński D., Psychologia reklamy. Agencja Reklamowa „Aida” s.c., Wrocław 2001.

4. Franken R. E., Psychologia motywacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013.

5. Furmanek M., Jędryczkowski J., Elektroniczna forma testu w ewaluacji. [w:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. (red.) J. Migdałek, B. Kędzierska. Wyd. Rabid, Kraków 2002, s. 235-242.

6. Gardner H., Inteligencje wielorakie. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2002.

7. Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.

8. Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.

9. Jędryczkowski J., Rola i miejsce komunikatów niewerbalnych w systemie kształcenia na odległość. [w:] Media w edukacji – poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie. (red.) B. Siemieniecki, T. Lewowicki. Toruń 2010, s. 135-147.

10. Jędryczkowski J., Film dydaktyczny jako komponent materiałów edukacyjnych w systemie kształcenia na odległość. [w:] Człowiek - Media - Edukacja. Red. nauk. J. Morbitzer. Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2010, s. 117-122.

11. Jędryczkowski J., Realizacja e-learningowych modułów edukacyjnych z zastosowaniem technologii Flash - wyniki badań. [w:] Nowe media w edukacji. (red.) T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 112-133.

12. Jędryczkowski J., Indywidualizacja procesu uczenia się, a formy komunikacji w e-learningowym module edukacyjnym (wyniki badań). [w:] (red.) J. Morbitzer, E. Musiał, Człowiek - Media - Edukacja, Kraków, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2012, s. 174-192.

13. Jędryczkowski J., Interaktywny system pomocy w multimedialnym module edukacyjnym, [w:] (red.) W. Skrzydlewski, S. Dylak, Media - edukacja - kultura. W stronę edukacji medialnej. Wyd. Drukarnia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poznań – Rzeszów 2012, s. 403-413.

14. Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa 2002.

15. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

16. Osmańska-Furmanek W., Furmanek M., Jędryczkowski J., Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość, [w:] Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Red. nauk. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 165-172.

17. Reeves B., Nass C., Media i ludzie. PIW, Warszawa 2000.

18. Sternberg R. J., Psychologia poznawcza. WSiP, Warszawa 2001.

19. Strykowski W., Wstęp do teorii filmu dydaktycznego. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1977.

20. Tavris C., Wade C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1999.

21. Turos L., Andragogika ogólna. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.

22. Włodarski Z., Psychologia uczenia się. t.1. PWN, Warszawa 1996.

23. Włodarski Z., Psychologia uczenia się. t.2. PWN, Warszawa 1996.

24. Zimbardo P. G., Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1999.

25. Zimbardo P. G., Gerig R. J., Psychologia i życie. PWN, Warszawa 2012.