backНазад к 4/2012
General and Professional Education
4/2012 pp. 36-44

О потребностях этнического воспитания в школе


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The paper draws attention to the need of introducing ethnical education in school. School is presented as a place that prepares oneself to meet others and emphasizing the role of teachers, students and school in intercultural education. Contexts of multicultural education are viewed. School as a place to meet multicultural environment is characterized. The proposals of activities for minorities’ education are also introduced. The teacher’s leading role in multicultural education is emphasized.

Ключевые слова

intercultural education, multicultural education, school, teacher, student, national and ethnic minorities

Библиографический список

1. Dz. U. z 2005, nr 17, poz. 141.

2. Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, PWN, Warszawa 1998.

3. Lewowicki T., Uwarunkowania i odmiany edukacji wielokulturowej oraz międzykulturowej, [w:] Oświata etniczna w Europie środkowej, (red.) Z. Jasiński i in., Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

4. Markowska D., Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4, 1990.

5. Parfieniuk I., Przygotowanie nauczyciela do pracy w środowisku zróżnicowanym etnicznie, [w:] Oświata etniczna w Europie środkowej, (red.) Z. Jasiński i in., Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

6. Leksykon Pedagogika, (red.) B.Milerski i in. PWN, Warszawa 2000.

7. Rabczuk W., Mniejszości narodowe i etniczne a problem standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej, [w:] Oświata etniczna w Europie środkowej, (red.) Z. Jasiński i in., Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

8. Sadowski A., Charakter międzyetnicznego współżycia na polsko – białoruskim pograniczu, [w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, (red.) J. Nikitorowicz i in., Białystok 1995.

9. Słownik języka polskiego, Tom 1, red. nauk. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988.

10. U. Wróblewska U., Edukacja na pograniczu kulturowym, [w:] Edukacja regionalna, (red.) A.W. Brzezińska i in. PWN, Warszawa 2006.

11. www.lemkounion.republika.pl/rozmieszczenie.html - dostęp 20.12.2012.